marți, 13 martie 2018

Cina cea de taină: Instituirea Euharistiei (etimologie, origine, simbol şi dimensiuni)


În ziua praznicului Azimelor, Isus îi trimite pe Petru şi Ioan să pregătească Paştile pentru a le mânca împreună cu ei şi cu ceilalţi ucenici, oferindu-le detalii exacte cu privire la locaţia şi persoana la care să petreacă noaptea de Paşte. Odată ajunşi în odaia de sus, „aşternută gata”, Isus le împărtăşeşte dorinţa de a mânca Paştele cu ei, aceasta fiind ultima cină pe care o vor lua împreună. În timpul acestei cine, Isus va institui ceea ce noi numim Euharistia, care are ca elemente centrale pâinea, ce reprezintă trupul lui Cristos, şi vinul, ce reprezintă sângele Său, şi care a fost vărsat pentru iertarea păcatelor omenirii şi pentru a da viaţă veşnică tuturor celor care cred în El.
În această lucrare îmi propun să abordez câteva aspecte ale acestui eveniment de o mare importanţă pentru viaţa creştină. Lucrarea este structurată în trei părţi, prin care urmăresc atingerea a trei obiective principale. Mai întâi, doresc să mă opresc asupra evangheliilor sinoptice, în care apare relatat evenimentul Cinei cea de Taină. Mai apoi, doresc să pun în paralel textele care reletează evenimentul, încercând să surprind asemănările şi diferenţele, folosindu-mă de elemente de critică literară. Un al treilea obiectiv vizează , din perspectivă personală, a celor mai importante dimensiuni spirituale ale Euharistiei.

Câteva aspecte despre evangheliile sinoptice
            Evenimentul euharistic este surprins de cele trei evanghelii sinoptice şi anume: Matei, Marcu şi Luca. Exegeza indică faptul că atât Evanghelia după Matei cât şi cea după Luca au ca sursă primară de inspiraţie Evanghelia lui Marcu. Cu toate acestea, fiecare evanghelie are propriul său stil de a relata evenimentele care L-au avut în centru pe Cristos. Stilul acestora diferă în funcţie de mai mulţi factori precum: personalitatea scriitorului, sursele din care s-a inspirat, perspectiva din care a scris autorul, publicul cititor căruia i se adresa cu precădere, etc.
Conform credinţei tradiţionale, Evanghelia după Matei a fost scrisă de către unul din cei doisprezece ucenici ai lui Isus şi anume Matei. În acest sens, putem spune că evenimentele au fost relatate din perspectiva unui ucenic care a luat parte la principalele evenimente cristice, deci inclusiv la Cina cea de Taină. Pe de altă parte, există exegeţi care susţin că această evanghelie ar fi fost scrisă de un alt autor decât Matei, care s-a inspirat într-o mare măsură din Evanghelia după Marcu[1]. Ce este important de subliniat este faptul că una din caracteristicile principale ale acestei evanghelii constă în continuitatea mesajului Torei şi a profeţilor veterotestamentari pe de o parte şi mesianismul cristologic, pe de altă parte. Prin trimiterea la mai multe versete din Vechiul Testament, putem deduce că publicul către care se îndrepta autorul evangheliei cu precădere era format din iudei.
Despre Evanghelia după Marcu tradiţia creştină susţine că aceasta a fost scrisă de Ioan Marcu din Ierusalim despre care găsim scris în Fa. 12:12,25 şi 15:36-39. Papias din Hieropolis afirmă faptul că Marcu a scris evanghelia pornind de la ceea ce i-ar fi transmis apostolul Petru. Un alt autor căruia i s-a atribuit paternitatea acestei evanghelii este Filip evanghelistul[2]. Publicul vizat de autorul Evangheliei pare să fie format din păgâni.
Luca, „doftorul preaiubit” (Col. 4:14) este autorul Evangheliei după Luca, fapt confirmat de Tertulian, Irineu, istoricul Eusebiu din Cezareea dar si de canonul Muratorian şi Prologul anti Marcionit. Luca a fost un însoţitor şi un colaborator al lui Pavel de la care a putut să obţină mai multe informaţii[3]. Fapt este că autorul elimină anumite episoade neconvenabile viziunii sale teologice din Evanghelia după Marcu şi adaugă un anumit număr de episoade, povestiri şi parabole inedite.[4] Destinatarul direct al Evangheliei este un personaj pe nume Teofil iar în mod indirect Luca se adresează elitei cultivate a Imperiului Roman.
Însă mai presus de dezbaterile cu privire la autorii exacţi ai evangheliilor, rămâne esenţa mesajului pe care aceştia au dorit să ne-o transmită.

Cina cea de Taină la sinoptici. Aspecte de critică literară
Există două formule liturgice în pericopele euharistice şi anume prima a comunităţii din Ierusalim prezentată de Matei şi Marcu (Mt. 26; Mc. 14), iar cea de-a doua a comunităţii antiohiene găsite în Lc. 22 şi 1 Cor. 11,23-26[5].
            Fiecare dintre cele trei texte reprezintă o relatare scurtă (cea mai scurtă e cea lucaniană) a unei cine pascale unice. Personajul principal este Isus, care ne este înfăţişat în timp ce realizează două gesturi măreţe, cu o semnificaţie profundă, transformând cina respectivă într-un moment solemn. Cât despre ucenici, aceştia apar în planul secundar; nici unul dintre cele trei texte nu consemnează intervenţiile sau reacţiile lor la discursul lui Isus. Această „linişte” a ucenicilor se poate explica prin uimirea şi neînţelegerea gesturilor pe care Isus le săvârşeşte în faţa lor dar şi a cuvintelor pe care le rosteşte.
            Din punctul de vedere al modurilor şi timpurilor verbelor care apar în discursul lui Isus, am putut remarca în primul rând prezenţa modului imperativ, care este folosit pentru a-i invita pe ucenici să consume „trupul” şi să bea „sângele” lui Isus: „Luaţi, mâncaţi”, „beţi” (Matei), „Luaţi” (Marcu), „Faceţi aceasta” (Luca). Remarcăm de asemenea folosirea timpului prezent când Acesta explică gesturile pe care le face şi însemnătatea lor („este trupul meu”, „este sângele meu”, „se varsă” (Matei), „este sângele meu”, „se varsă” (Marcu), „este trupul meu dăruit”, „este noua alianţă” (Luca)). Putem spune că folosirea timpului prezent are aici o valoare inclusivă sau de valabilitate generală, cu referire atât la trecut, la prezent cât şi la viitor. Prin aceasta putem deduce că jertfa pe care Isus urma să o înfăptuiască are valabilitate pentru orice om, indiferent de spaţiu şi timp.
Examinând expresia „acesta este trupul Meu” în greacă τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου, putem observa că termenul grecesc σῶμά (soma - trup) poate fi inţeles şi ca „sine” adică „acesta sunt Eu Însumi”.
Ca diferenţe între cele trei sinoptice, aşa cum reiese din punerea în paralel a textelor, putem remarca că în Matei sunt folosite trei imperative „luaţi”, „mâncaţi” şi respectiv „beţi” pe cand în Marcu imperativul se limitează doar la „luaţi”. Luca omite să folosească aceste imperative probabil pentru ca cititorii lui păgâni să nu interpreteze cuvintele lui Isus ca un imbold la antropofagie. În schimb Luca este singurul care foloseşte un participiu trecut şi anume gr. διδόμενον (didomenon - dăruit).[6] Aşadar Luca prezintă o acţiune care urma să se întâmple ca şi când deja s-ar fi produs. Totuşi unele manuscrise omit acest participiu. 
Expresiile împărăţia lui Dumnezeu din Marcu şi împărăţia Tatălui Meu din Matei crează o relaţie filială între Dumnezeu şi Isus dar care se poate aplica şi la creştinii care se numesc prin credinţă fii ai lui Dumnezeu. Aşadar acest Paşte la care vom avea şi noi acces se va împlini în Împărăţia lui Dumnezeu.
                                                   
Euharistia: etimologie, origine, dimensiuni importante
Etimologia
Termenul de „euharistie” provine de la verbul folosit de Luca în versetul 19 şi anume gr. εὐχαριστήσας (eucharistesas - a adus mulţumire). Acest verb mai este folosit si de către Pavel în 1Corinteni 11,24.  La Marcu şi Matei găsim verbul εὐλογήσας (eulogesas -binecuvantând)[7]. Așadar la baza Euharistiei, stă actul mulțumirii și al binecuvântării. Pentru mine, ca și credincios, acest lucru este important deorece îmi doresc să iau parte la Euharistie cu o atitudine de mulțumire și binecuvântare.

Originea Paştelui
Pentru o înțelegere în profunzime a Euharistiei am considerat că este necesar să pornesc chiar de la originea sărbătorii cinei pascale, care a stat la baza instituirii Euharistiei.
Masa pascală era parte din sărbătoarea evreiască care se ținea la Ierusalim, o dată pe an și prin care evreii comemorau Exodul din robia egipteană. Era deci o sărbătoare a aducerii aminte. Cu această ocazie, evreii serveau pâine nedospită (azimi), vin, miel fript și ierburi amare (Exod12,1-28).
De fapt, cina pascală era o continuare a liturghiei domestice evreieşti în care se binecuvânta pâinea şi vinul, liturghie care a fost deseori săvârşită de către Isus atunci când stătea la masă cu vameşii şi păcătoşii (masa simbolizând împărăţia). Frângerea pâinii era un ritual evreiesc săvârşit în fiecare familie. Tatăl lua pâinea, rostea o binecuvântare, apoi o frângea în bucăţi şi le-o oferea comesenilor prezenţi. În timpul sărbătorii pascale, vechii evrei consumau patru pahare de vin, câte unul pentru fiecare moment din zi. Se presupune că Isus ar fi iniţiat euharistia in al treilea moment din zi[8].
Așadar, atmosfera în care ia ființă taina euharistiei este caracterizată de o frumoasă comuniune, de o părtășie intimă şi de o strângere laolaltă în jurul mesei. Văd aici o dimensiune esențială a euharistiei, căreia Isus Însuși i-a acordat o importanță mare și căreia și noi ar trebui să îi acordăm o atenție pe măsură.

Euharistia: simbol al Noului Legământ
Euharistia are o însemnătate deosebită și datorită faptului că instituie Noul Legământ gr. ἡ καινὴ διαθήκη (he kaine diatheke), ca o reînnoire a vechii alianțe dintre Dumnezeu şi poporul Israel (Ex. 24,1-8). Dacă în cadrul Vechiului Legământ, făcut între Dumnezeu şi poporul Israel, sângele viţeilor sacrificaţi de Moise era cel care pecetluia pactul prin stropirea poporul Israel, în cazul Noului Legământ dintre Isus şi ucenicii săi (iar indirect cu toate naţiunile), sângele uneia dintre părţi, adică a lui Isus, se varsă pentru toți oamenii. Acest ultim legământ unilateral oferă o garanţie mult mai mare a iertării păcatelor şi a mântuirii prin faptul că a fost consfinţit prin sângele unei părţi şi nu prin sângele altora.[9] Acest sânge care se varsă pentru mulţi (Mt. 26,28; Mc. 14,24) are sens inclusiv sugerând universalitatea adresării Noului Legământ. Spre deosebire de Matei și Marcu, Luca descrie episodul euharistiei ca având un caracter exclusiv deoarece Isus s-ar adresa doar ucenicilor. De asemenea Luca este singurul care menţionează porunca lui Isus de a perpetua actul euharistic în amintirea Lui. Din punctul meu de vedere, Isus a încheiat Noul Legământ în primul rând cu poporul Israel şi mai apoi cu neamurile.

Euharistia: dimensiune escatologică
Pâinea şi vinul primesc de la Isus o nouă semnificaţie şi anume pâinea este simbolul trupului lui Isus care va fi ţintuit pe cruce iar vinul este simbolizat prin sângele care se va vărsa pentru păcatul multora. Acest vin nu-l va mai bea Isus decât atunci când va avea loc revenirea Lui pe pământ oferind o nouă semnificaţie vinului care va exprima bucuria şi binecuvântarea Regatului Tatălui Său[10]. Sensul profund al cuvintelor lui Isus dezvăluie necesitatea sacrificiului Său prin moarte pentru a asigura Noul Legământ[11].
  Este interesant să poposim și asupra concluziei cu care Isus își încheie discursul euharistic. Această concluzie reprezintă de fapt o prorocie cu privire la revenirea Sa. Cu alte cuvinte, Isus îi trimite pe ucenici cu gândul dincolo de Jertfa și învierea Sa și dincolo de secole de istorie, asigurându-i de instaurarea Noii Împărății.
Aşadar, evenimentul euharistic are o structură triplă. Mai întâi, Isus reia anunţul morţii Sale, apoi explică semnificaţia morţii care are ca scop răscumpărarea tuturora, prin trupul şi sângele Lui pe care le oferă ca jertfă, iar în al treilea rând Isus aruncă o privire dincolo de moarte, la Ospăţul Mesianic.

Comuniunea intimă cu Isus: o altă dimensiune importantă a euharistiei
Prin „consumarea” trupului şi sângelui lui Cristos, ucenicii, pe de o parte, şi noi, pe de altă parte, intrăm într-o comuniune profundă şi intimă cu Cristos, devenind una cu El. Această dimensiune a comuniunii este expusă mai în detaliu în Evanghelia după Ioan.
În Ioan 6,51-59 Isus se prezintă pe El ca fiind „pâinea vieţii”, hrana concret-spirituală pentru toţi oamenii. Aflat în sinagogă de faţă cu mulţi specialişti ai Legii, Isus evidenţiază necesitatea „consumării” sângelui şi trupului Său pentru a rămâne în comuniune cu El şi a trăi în veac.
Totuşi vs. 52-58 au stârnit polemici începând cu perioada patristică şi până la Reformă. Aşadar, s-a crezut că pe lângă faptul că evanghelistul vorbeşte despre Euharistie, ar fi vorba şi despre comuniunea mistică şi totală cu Isus, dar şi combinarea acestor două (euharistie şi comuniune). Totodată rămâne sub semnul întrebării dacă discursul aparţine lui Isus sau este un discurs catehetic folosit în strategia de convertire a comunităţii ioaneice. Cei mai mulţi biblişti consideră ca e un discurs catehetic deoarece Isus a instituit euharistia la sfârşitul vieţii[12].
Dincolo de polemici, contopirea cu fiinţa lui Cristos este un aspect primordial al Euharistiei. Prin această taină, cei credincioşi pot deveni una cu Cristos, aşa cum Tatăl cu Fiul sunt una.

În loc de concluzie... am reţinut mai jos câteva opinii despre semnificaţia Euharistiei care provin de la autori cu profiluri intelectuale şi spirituale diferite.
Euharistia reprezintă adevărata imagine a Mântuitorului, fiind pătrunsă de Duhul Sfânt, posedând o dimensiune materială şi una divină[13].
A lua parte la taina euharistică înseamnă a avea comuniune cu Logosul lui Isus Hristos care este prezent în profunzimea fiecăruia[14].
Jaques le Goff afirmă despre Euharistie că este „izvorul iubirii şi este singura sfântă taină a cărei eficacitate poate fi comunicată”[15].
Jean Calvin considera Euharistia mai mult decât o prezenţă simbolică şi o simplă comemorare a jertfei lui Isus (aşa cum credeau raţionaliştii), ea fiind o comuniune cu Dumnezeu prin acţiunea Duhul Sfânt.
Graziani vede în Euharistie un sacrament şi un mister[16]. Taina euharistiei este şi sacramentul central în care se întrupează legătura dintre spirit şi materie şi unde se uneşte Divinitatea, prefăcând pâinea şi vinul în sângere lui Hristos[17].
Euharistia este şi o continuare a mesei comune cu Isus[18].
           
Bibliografie
Bădiliţă, Cristian, Noul Testament, Evanghelia după Ioan, Editura Vremea, Bucureşti, 2015.
Bădiliţă, Cristian, Noul Testament, Evanghelia după Luca, Editura Vremea, Bucureşti, 2016.
Bădiliţă, Cristian, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Editura Vremea, Bucureşti, 2015.
Crăciun, Maria, Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Presa Universitară, Cluj-Napoca, 1996.
Eliade, Mircea Istoria credinţelor şi ideilor religioase, ed. Univers Enciclopedic,      Bucureşti, 2000. 
Le Goff, Jaques, Naşterea purgatoriului, vol. II, Editura Meridiane, 1995.
William McDonald, Comentariu biblic al credinciosului-Noul Testament, Editura Agape, Făgăraş, 2001.
Radosav, Doru, Sentimentul religios la român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
Tito Colliander, Fritjof, Credinţa şi trăirea ortodoxiei, Galaction, Bucureşti, 2002.
Abrevieri
1 Cor. – 1 Corinteni
Col. - Coloseni
Ex. – Exod
Fa. – Faptele apostolilor
gr. – grecescul
Lc. – Luca
p. – pagina
pp. – paginile
Mc. – Marcu
Mt. – Matei
[1] Dicţionar biblic, ed. Principal J. D. Douglas, ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995, p.812-813
[2] Dicţionar biblic, ed. Principal J. D. Douglas, ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995, p. 799.
[3] Ibidem  p. 775.
[4] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Luca, Editura Vremea, Bucureşti, 2016, p. 17.
[5] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Editura Vremea, Bucureşti, 2015, p. 404. 
[6] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Luca, Editura Vremea, Bucureşti, 2016, p. 617. 
[7]Ibidem  p. 617. 
[8] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Editura Vremea, Bucureşti, 2015, p. 404. 
[9] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Luca, Editura Vremea, Bucureşti, 2016, p. 618. 
[10] William McDonald, Comentariu biblic al credinciosului-Noul Testament, Editura Agape, Făgăraş, 2001, pp. 108-109.
[11] Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000,  p.405.
[12] Cristian Bădiliţă, Noul Testament, Evanghelia după Ioan, Editura Vremea, Bucureşti, 2015, pp. 240-241.
[13] Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000,  p. 511
[14] Doru Radosav, Sentimentul religios la român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997,  p.136.
[15] Jaques le Goff, Naşterea purgatoriului, vol. II, Editura Meridiane, 1995, p.161
[16] Maria Crăciun, Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Presa Universitară, Cluj-Napoca, 1996, p.116.
[17] Fritjof Tito Colliander, Credinţa şi trăirea ortodoxiei, Galaction, Bucureşti, 2002, p. 53.
[18] Lohse, Eduard, Mediul Noului Testament, Sapientia, Iaşi, 2010, p. 142.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Conversatie la Tron

Tocmai am terminat de filmat videoclipul pentru melodia „Conversaţie la Tron”. Originalitatea acestui videoclip constă în introducerea el...